Pogotowie Modlitewne Królowej Pokoju

Idea Pogotowia Modlitewnego Królowej Pokoju powstała na modlitwie, jako odpowiedź na ciągłe i niezmienne wezwanie Maryi: „Módlcie się, módlcie się, módlcie się”, „Módlcie się w moich intencjach”. Jest to dzieło Matki Boga, a nie nasze. My tylko chcemy czynić to o co prosi Maryja. A od modlitwy zaczyna się wszystko dobro w nas i wokół nas, przychodzi POKÓJ.

Modlitwa Maryi po Ofierze Eucharystycznej Pana Jezusa jest modlitwą najpotężniejszą i najskuteczniejszą. Stąd uczmy się od najpokorniejszej Uczennicy Boga jak się modlić i jak dać Maryi ster naszym modlitwom.

O parafii

Parafia Barycz

Ogłoszenia związane z Koronawirusem !!!

Zarządzanie Metropolity Przemyskiego w związku z zagrożeniem epidemią.

Wobec aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem zarażenia się koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19, w nawiązaniu do Zarządzenia nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r. oraz biorąc pod uwagę zaplanowane wcześniej uroczystości i wydarzenia religijne na terenie Archidiecezji Przemyskiej, zarządzam, co następuje:

1. Należy wziąć pod uwagę, że tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcam wiernych, którzy nie będą uczestniczyć we wspólnej liturgii, aby poza nią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Stąd polecam duszpasterzom, aby:

 • a. kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
 • b. kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
 • c. przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną, o ile o to poproszą.

2. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. włącznie następującym wiernym:

 • a. osobom w podeszłym wieku,
 • b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 • c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 • d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie.

Zachęcam szczególnie do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe w Radiu FARA (Msza święta o godz. 7.00 oraz po południu według programu) oraz za pośrednictwem lokalnych i ogólnopolskich rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych.

3. W czasie liturgii sprawowanej w okresie do dnia 29 marca br. włącznie, należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

 • a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
 • b. wierni powinni zachować bezpieczną odległość pomiędzy sobą,
 • c. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcam,
 • d. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
 • e. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
 • f. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
 • g. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne. Zalecam roztropność w organizowaniu parafialnych spowiedzi, które będą mogły być zorganizowane w późniejszym terminie. Na każdą indywidulaną prośbę penitenta kapłan powinien sprawować sakrament pokuty,
 • h. rezygnujemy w tym czasie z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą. Ze względu na jej wartość proponujemy wiernym przyniesienie do kościoła wody, którą kapłan poświęci, by można było jej używać w domu.

4. Również do dnia 29 marca br. włącznie zawieszam:

 • a. wizytacje Księży Biskupów oraz liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania,
 • b. zaplanowane pielgrzymki oraz rekolekcje zarówno szkolne, jak i te organizowane przez parafie. Jednocześnie zachęcam wiernych, by skorzystali z nauk rekolekcyjnych za pośrednictwem środków społecznego przekazu, a duszpasterzy proszę, by przenieśli je na inny termin,
 • c. spotkania wspólnot parafialnych i innych grup formacyjnych w Archidiecezji,
 • d. przyjmowanie interesantów przez Sąd Metropolitalny i Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu.

5. Proszę, by do 29 marca br. kapłani i wierni sprawy kancelaryjne w Kurii Metropolitalnej w zwykłych godzinach jej funkcjonowania załatwiali telefonicznie (16 678 66 94) lub za pomocą poczty elektronicznej (kuria@przemyska.pl).

6. Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Błażowej (3-5 kwietnia 2020 r.) zostaje w planowanej formie odwołane. Przyjmie ono formę duchowej łączności z Ojcem Świętym i młodymi wyznawcami Chrystusa we wszystkich zakątkach globu. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną podane w późniejszym terminie.

7. Ponadto proszę, by kapłani i wierni czerpali wiedzę o zagrożeniu epidemią wyłącznie z oficjalnych źródeł oraz nie powielali niesprawdzonych lub fałszywych informacji. Proszę stosować się do zaleceń podawanych przez państwowe władze sanitarne i epidemiologiczne.

8. W sytuacji w której dla wielu osób dostęp do Mszy Świętej i nabożeństw staje się ograniczony, jeszcze raz gorąco zachęcam, by w swoich domach starać się zachować charakter Dnia Pańskiego, a także powrócić do modlitwy przy tzw. ołtarzykach domowych, czyli przygotowanych specjalnie w miejscach modlitwy czy to przed krzyżem, obrazem lub figurą Chrystusa, Matki Bożej oraz Świętych. Ten czas może sprzyjać ponownemu odkryciu wspólnot rodzinnych jako domowych Kościołów.
Dobremu i miłosiernemu Bogu, do którego modlimy się w tym trudnym czasie w naszych domach, oraz w osobistej modlitwie w kościołach i kaplicach, w intencji ustania zagrożenia epidemiologicznego, a także w intencjach chorych i personelu medycznego oraz polecajmy siebie, nasze rodzimy, oraz wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny.
Z serca wszystkim błogosławię

Galeria:

http://parafiabarycz.imgur.com/

Historia kościoła w Baryczy

Myśl wybudowania kościoła w Baryczy, w wiosce, która należała do parafii Wesoła (odległej około 5 km) wyszła od ks. Mączki proboszcza tamtejszej parafii.

Kamień węgielny pod budowę kościoła w Baryczy poświęcił ks. bp Karol Fischer. Kościół został wybudowany według projektu, który wykonał Ćwiąkała – budowniczy z miejscowości Blizne, zaś samą budowa zajmowała się gmina, a głównie wójt Jan Chyłek z Baryczy. Dzięki dużemu zaangażowaniu mieszkańców wsi oraz ich wielkiej ofiarności, budowę zakończono w 1907 roku. Kościół został poświęcony w 1913 r. w czasie misji parafialnych przez ks. M. Górnickiego, ale w dalszym ciągu do sprawowania nabożeństw dojeżdżali księża z parafii Wesoła. Dopiero z dniem 1.09.1927 r. Barycz staje się samodzielną parafią, a pierwszym proboszczem zostaje ks. Tomasz Jaroch. Konsekracji kościoła dokonał 2 maja 1937 roku biskup Franciszek Barda.

Opis kościoła

Kościół jest w stylu neogotyckim, murowany z cegły, z kamienną podmurówką. Dach jest kryty blachą. Łączna długość kościoła wynosi 23 m, szerokość ma 14 m, wysokość 13 m.

Ołtarz główny z obrazem św. Józefa patrona parafii jest w stylu gotyckim. Zarówno główny ołtarz jak i ambonę z czterema Ewangelistami wykonał artysta rzeźbiarz Franciszek Dąbrowski z Żołyni. Ołtarze boczne zostały zakupione z kościoła w Żyznowie w 1928 r., a organy odkupiono z kościoła w wsi Nozdrzec.

Pierwsze malowanie kościoła wykonali studenci z Krakowa w czasie gdy proboszczem był ks. Tomasz Jaroch. Uzupełniono malowanie za ks. Leona Wieprzkowicza.

W czasie gdy proboszczem był ks. St. Buczek w 1956 r. została dobudowana salka katechetyczna, a w 1957/58 r. dobudowano jako przedłużenie kościoła przybudówkę.

W latach późniejszych gdy proboszczem był ks. Mieczysław Zarych wykonano wiele kolejnych prac. W 1970 r. z okazji nawiedzenia NMP zmieniono cały wystrój prezbiterium, łącznie z obecnym ołtarzem soborowym, zradiofonizowano kościół i zakupiono nowe tabernakulum. Wszystkie prace stolarskie wykonał parafianin Wojciech Kudła.

W 1971 r. położono nowa posadzkę. W 1972 r. dano nową polichromię, którą wykonał malarz Kazimierz Florek z Sanoka.

Z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia parafii w roku 1977 zostały wykonane ławki przez wspomnianego już parafianina Wojciecha Kudłę. Wykonano również ogrodzenie wokół kościoła.

W roku 1992 gdy proboszczem był ks. Zbigniew Mierzejewski pomalowano i zakonserwowano dach, a rok później dokonano elewacji kościoła, wymieniono rynny i wykonano daszki na zewnętrznych gzymsach kościoła.

W 1997 r. gdy proboszczem został ks. Jan Wit dokonano renowacji obrazu św. Józefa z ołtarza głównego. W 2002 r. została wymieniona instalacja elektryczna w kościele.

5 listopada 2008 r. ks. Jan Wit po chorobie odszedł do Pana, a jego następcą został mianowany od 15 grudnia 2008 roku ks. Jacek Rosół.

W 2009 roku zostało wykonane centralne ogrzewanie w kościele.

W 2011 roku zostało wykonane nowe nagłośnienie w świątyni przez Firmę Rduch.

Jesienią 2011 roku zakończono remont dachu kościoła, który polegał na:

 1. wymianie zniszczonych elementów konstrukcji więźby dachowej i impregnacja
 2. wykonanie nowego pełnego deskowania połaci dachowych
 3. wymiana pokrycia dachowego z blachy stal. ocynk na blachę tytanowo-cynkową

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W tym czasie wykonano nowe wejście z prezbiterium do dawnej salki katechetycznej i jej adaptację na zakrystię. Została również wykonana instalacja odgromowa kościoła oraz docieplono sklepienie wełną mineralną.

W 2012 roku wymienione zostały okna w elewacji frontowej na chórze muzycznym oraz okrągłe dwa od strony północnej i dwa od strony południowej.

W roku 2013 przeprowadzono prace remontowe przy schodach głównych i schodach do obu zakrystii kościoła. Na istniejących schodach betonowych wykonane zostały okładziny z płyt granitowych.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAWP_20131213_002

W roku 2014 został wykonany przez Pracownię Ludwisarską Felczyńskich nowy dzwon ku czci św. Józefa, który wzywa wszystkich parafian do modlitwy, dzwoniąc codziennie na Anioł Pański. Jednocześnie w tym samym czasie Firma Rduch wykonała nowoczesną automatykę dzwonów, wstawiono także nowe serca do starych dzwonów, dzięki czemu ich dźwięk jest czysty i wyraźny. Końcem roku przeprowadzony został także remont cokołu kamiennego kościoła i kostki odbojowej, co poprawiło walory estetyczne naszej świątyni i wzmocniło bryłę budynku.

dzwon 2IMG_2333IMG_2332

W roku 2015 w kościele został zainstalowany nowy system do wyświetlania tekstów pieśni. Nawet starsze osoby widzą teraz wyraźnie teksty, gorzej ze śpiewem, bo słuch czasami przytępiony…:)

W roku 2016 podjęte zostały prace polegające na utworzeniu chodnika procesyjnego z kostki granitowej wokół naszej świątyni.

Tak wyglądało otoczenie kościoła przed pracami …

a tak wygląda po pracach

Po zakończeniu prac związanych z układaniem kostki granitowej wokół kościoła, podjęto prace remontowe schodów głównych i od strony cmentarza. Podobnie jak w przypadku schodów wejściowych do świątyni, na istniejących schodach betonowych wykonane zostały okładziny z płyt granitowych.

Jesienią 2017 roku, w 90 rocznicę powstania parafii, podjęte zostały prace wewnątrz świątyni. Po 45 latach od ostatniego malowania kościół zaczyna nabierać nowych blasków… odnowiony został ołtarz główny…

Zakończone zostały prace renowacyjne bocznych ołtarzy: Matki Bożej i Serca Jezusowego.

Od 19 sierpnia 2018 roku nastąpiła zmiana ks. Proboszcza. Nowym Proboszczem Parafii został ks. Krzysztof Pichur.