Pogotowie Modlitewne Królowej Pokoju

Idea Pogotowia Modlitewnego Królowej Pokoju powstała na modlitwie, jako odpowiedź na ciągłe i niezmienne wezwanie Maryi: „Módlcie się, módlcie się, módlcie się”, „Módlcie się w moich intencjach”. Jest to dzieło Matki Boga, a nie nasze. My tylko chcemy czynić to o co prosi Maryja. A od modlitwy zaczyna się wszystko dobro w nas i wokół nas, przychodzi POKÓJ.

Modlitwa Maryi po Ofierze Eucharystycznej Pana Jezusa jest modlitwą najpotężniejszą i najskuteczniejszą. Stąd uczmy się od najpokorniejszej Uczennicy Boga jak się modlić i jak dać Maryi ster naszym modlitwom.

Informacja o realizacji projektu

Dodano: 23 października 2020 r. | Kategoria: Aktualności

Parafia Rzymskokatolicka Barycz pw. Św. Józefa zrealizowała w okresie od kwietnia do września 2020 roku projekt pn. „Termomodernizacja Plebani Rzymskokatolickiej w Baryczy” na podstawie umowy nr 98/2020/OA/K/DE zawartej 17 stycznia 2020 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a Parafią Rzymskokatolicką Barycz pw. Św. Józefa.

Dofinansowanie: 205 012,00 zł

Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wyniosła: 10 796,00zł, zaś dotacja ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosła: 194 216,00zł.

Zakres projektu objął:

 • docieplenie ściany fundamentowej na powierzchni 65,76m2 płytami styrodurowymi gr. 10cm na zaprawie klejowej wraz z izolacją przeciwilgotnościową z masy asfaltowo-kauczukowej, izolacyjnej, ułożenie foli kubełkowej wraz z wykonaniem odwodnienia,
 • docieplenie ściany parteru, pierwszego piętra i poddasza na pow. 351,957m2 płytą styropianową gr.15cm,
 • docieplenie stropu nad garażem na powierzchni 28,80m2 płytami z wełny izolacyjnej o gr.15cm,
 • docieplenie ściany wewnętrznej na poddaszu oddzielającej pomieszczenia mieszkalne od strychu na powierzchni 59,70m2  płytami z wełny izolacyjnej gr.10cm,
 • docieplenie stropu poddasza pod nieogrzewanym strychem na powierzchni 114,48m2 w przestrzeni strychowej płytą styropianową gr. 21 cm,
 • wymianę okien, drzwi wejściowych o pow. 46,79m2 na okna zespolone, dwuszybowe i drzwi wejściowe z PVC,
 • wymiana drzwi garażowych w piwnicy o powierzchni 5,5m2 na drzwi z PVC ocieplane,
 • wykonanie elewacji na powierzchni ścian 324,557m2 i ościeży 72,22m2 metodą lekko-mokrą z użyciem zapraw klejących i siatki i położeniem tynku silikatowego oraz z mieszanki żywiczno-mineralnej na cokole budynku, powierzchnia 27,40m2,
 • montaż nowego kotła gazowego o mocy 24kW z automatyką sterującą i automatyką pogodową,
 • montaż 30 szt. zaworów grzejnikowych termostatycznych K1,
 • montaż ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy 3kW.

Zestawienie wskaźników dla zadania

1. Wskaźniki produktu:

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Rok osiągnięcia wartości docelowej Wartość docelowa
Liczba budynków publicznych
o powierzchni całkowitej od 250m2 do  500m2
szt. 2020 1
Liczba źródeł energii opalanych gazem szt. 2020 1
Liczba instalacji fotowoltaicznych szt. 2020 1
Zdolność wytwarzania energii źródeł opalanych gazem MWt 2020 0,024
Zdolność wytwarzania energii elektrycznej zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych MWe 2020 0,003

2. Wskaźniki rezultatu:

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Rok osiągnięcia wartości docelowej Wartość docelowa
Zmniejszenie emisji CO2 Mg/rok 2020 36,27
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI) GJ/rok 2020 396,23

Dokumentacja zdjęciowa budynku po zakończeniu realizacji projektu

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja Plebani Rzymskokatolickiej w Baryczy”.

Dodano: 26 marca 2020 r. | Kategoria: Aktualności


Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Parafia Rzymskokatolicka Barycz pw. Św. Józefa
Barycz 196
36-233 Barycz
telefon: 13 43 47 381
e-mail: krzypich@poczta.onet.pl
Adres strony internetowej: http://barycz.przemyska.pl/ ,
NIP: 686-152-05-08
Regon: 040035303


II. Tryb udzielenia zamówienia


Zamówienie o wartości powyżej 50 000 zł (netto), zgodnie z Regulaminem w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych dla inwestycji współfinansowanych ze środków krajowych, w stosunku do których nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

III. Przedmiot zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku plebanii obejmująca:

 • docieplenie ściany fundamentowej na powierzchni 65,76m2 płytami styrodurowymi gr. 10cm na zaprawie klejowej wraz z izolacją przeciwilgotnościową z masy asfaltowo-kauczukowej, izolacyjnej, ułożenie foli kubełkowej wraz z wykonaniem odwodnienia,
 • docieplenie ściany parteru, pierwszego piętra i poddasza na pow. 351,957m2 płytą styropianową gr.15cm,
 • docieplenie stropu nad garażem na powierzchni 28,80m2 płytami z wełny izolacyjnej o gr.15cm,
 • docieplenie ściany wewnętrznej na poddaszu oddzielającej pomieszczenia mieszkalne od strychu na powierzchni 59,70m2  płytami z wełny izolacyjnej gr.10cm,
 • docieplenie stropu poddasza pod nieogrzewanym strychem na powierzchni 114,48m2 w przestrzeni strychowej płytą styropianową gr. 21 cm,
 • wymianę okien, drzwi wejściowych o pow. 46,79m2 na okna zespolone, dwuszybowe i drzwi wejściowe z PVC,
 • wymiana drzwi garażowych w piwnicy o powierzchni 5,5m2 na drzwi z PVC ocieplane,
 • wykonanie elewacji na powierzchni ścian 324,557m2 i ościeży 72,22m2 metodą lekko-mokrą z użyciem zapraw klejących i siatki i położeniem tynku silikatowego oraz z mieszanki żywiczno-mineralnej na cokole budynku, powierzchnia 27,40m2,
 • montaż nowego kotła gazowego o mocy 24kW z automatyką sterującą i automatyką pogodową,
 • montaż 30 szt. zaworów grzejnikowych termostatycznych K1,
 • montaż ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy 3kW.


ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty i załącznikami od 1 do 7
Przedmiar robót
STWiORB – Plebania Barycz
Wzór Umowy
Ogłoszenie o wyborze wykonawcy na stronę Wnioskodawcy

Zarządzanie Metropolity Przemyskiego w związku z zagrożeniem epidemią.

Dodano: 14 marca 2020 r. | Kategoria: Aktualności

Wobec aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem zarażenia się koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19, w nawiązaniu do Zarządzenia nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r. oraz biorąc pod uwagę zaplanowane wcześniej uroczystości i wydarzenia religijne na terenie Archidiecezji Przemyskiej, zarządzam, co następuje:

1. Należy wziąć pod uwagę, że tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcam wiernych, którzy nie będą uczestniczyć we wspólnej liturgii, aby poza nią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Stąd polecam duszpasterzom, aby:

 • a. kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
 • b. kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
 • c. przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną, o ile o to poproszą.

2. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. włącznie następującym wiernym:

 • a. osobom w podeszłym wieku,
 • b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 • c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 • d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie.

Zachęcam szczególnie do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe w Radiu FARA (Msza święta o godz. 7.00 oraz po południu według programu) oraz za pośrednictwem lokalnych i ogólnopolskich rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych.

3. W czasie liturgii sprawowanej w okresie do dnia 29 marca br. włącznie, należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

 • a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
 • b. wierni powinni zachować bezpieczną odległość pomiędzy sobą,
 • c. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcam,
 • d. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
 • e. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
 • f. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
 • g. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne. Zalecam roztropność w organizowaniu parafialnych spowiedzi, które będą mogły być zorganizowane w późniejszym terminie. Na każdą indywidulaną prośbę penitenta kapłan powinien sprawować sakrament pokuty,
 • h. rezygnujemy w tym czasie z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą. Ze względu na jej wartość proponujemy wiernym przyniesienie do kościoła wody, którą kapłan poświęci, by można było jej używać w domu.

4. Również do dnia 29 marca br. włącznie zawieszam:

 • a. wizytacje Księży Biskupów oraz liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania,
 • b. zaplanowane pielgrzymki oraz rekolekcje zarówno szkolne, jak i te organizowane przez parafie. Jednocześnie zachęcam wiernych, by skorzystali z nauk rekolekcyjnych za pośrednictwem środków społecznego przekazu, a duszpasterzy proszę, by przenieśli je na inny termin,
 • c. spotkania wspólnot parafialnych i innych grup formacyjnych w Archidiecezji,
 • d. przyjmowanie interesantów przez Sąd Metropolitalny i Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu.

5. Proszę, by do 29 marca br. kapłani i wierni sprawy kancelaryjne w Kurii Metropolitalnej w zwykłych godzinach jej funkcjonowania załatwiali telefonicznie (16 678 66 94) lub za pomocą poczty elektronicznej (kuria@przemyska.pl).

6. Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Błażowej (3-5 kwietnia 2020 r.) zostaje w planowanej formie odwołane. Przyjmie ono formę duchowej łączności z Ojcem Świętym i młodymi wyznawcami Chrystusa we wszystkich zakątkach globu. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną podane w późniejszym terminie.

7. Ponadto proszę, by kapłani i wierni czerpali wiedzę o zagrożeniu epidemią wyłącznie z oficjalnych źródeł oraz nie powielali niesprawdzonych lub fałszywych informacji. Proszę stosować się do zaleceń podawanych przez państwowe władze sanitarne i epidemiologiczne.

8. W sytuacji w której dla wielu osób dostęp do Mszy Świętej i nabożeństw staje się ograniczony, jeszcze raz gorąco zachęcam, by w swoich domach starać się zachować charakter Dnia Pańskiego, a także powrócić do modlitwy przy tzw. ołtarzykach domowych, czyli przygotowanych specjalnie w miejscach modlitwy czy to przed krzyżem, obrazem lub figurą Chrystusa, Matki Bożej oraz Świętych. Ten czas może sprzyjać ponownemu odkryciu wspólnot rodzinnych jako domowych Kościołów.

Dobremu i miłosiernemu Bogu, do którego modlimy się w tym trudnym czasie w naszych domach, oraz w osobistej modlitwie w kościołach i kaplicach, w intencji ustania zagrożenia epidemiologicznego, a także w intencjach chorych i personelu medycznego oraz polecajmy siebie, nasze rodzimy, oraz wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny.

Z serca wszystkim błogosławię

Ogłoszenia związane z Koronawirusem !!!

Dodano: 14 marca 2020 r. | Kategoria: Aktualności